THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU – ẤN PHẨM

Bộ nhận diện thương hiệu là toàn bộ những yếu tố như tên gọi, logo, biểu tượng, màu sắc đại diện, typo, phương châm hoạt động, tài liệu Marketing (hoặc Digital Marketing),… được thiết kế nhất quán

error: Content is protected !!